TechSoup Global, непрофитна организација според член 501(c)(3), беше основана во 1987 година со верување дека технологијата е моќен двигател на промени во општеството. Оттогаш, создадовме светска мрежа од поединци и организации што имаат исто убедување. Оваа мрежа—во којашто веројатно припаѓате и вие—работи заеднички на развивањето и споделувањето иновативни решенија за нашите најитни општествени предизвици.

За повеќе информации, посетете ја http://www.techsoupglobal.org